حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله (بیجک بار) برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند، ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند ولی ممکن است بسته به نوع کالا (ماننده نوع چینی آلات بهداشتی) بسیار شکننده باشندکه در این صورت مسوولیت آسیب به اجناس بعد از خروج از انبار های فروشگاه اینترنتی سازه رسان برعهده شخص مشتری می باشد.
در این صورت راهکار پیشنهادی سازه سان سفارش نام  باربری معتمد در پیام های دریافتی از سوی شما می باشد.